บรรยากาศหลักสูตรหัวหน้างาน

หลักสูตรผู้จัดการมือออาชีพ

หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

( Supervisor skills development )

หลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุก

 หัวหน้างานยุคใหม่ที่เป็นคนคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและลูกน้องล้วนแต่เป็นหัวหน้าที่มีแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และการทำงานเชิงรุก (Proactive) ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ให้มีแนวคิดเชิงบวกและมีสไตล์การทำงานเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage (CA)) ด้วยคนคุณภาพไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร

 

หลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อทำงานเชิงรุก

หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ

Leader ship

         หัวหน้างานแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทางด้านการบริหารงานและบริหารบุคคล จึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยการยอมรับอย่างจริงใจจากผู้อื่น นั่นหมายถึงว่าสามารถเป็นทั้งหัวหน้างานที่ดีและเป็นผู้นำที่ดีในเวลาเดียวกัน เมื่อหัวหน้างานมีสภาวะการเป็นผู้นำที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นผู้สามารถขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คณะให้ลุล่วงด้วยดีตามหลักวิชาการ และในฐานะผู้นำที่ดีที่ได้รับการยอมรับ เชื่อฟัง และปฏิบัติทำตามคำสั่งจากผู้นำหรือหัวหน้างานนั่นเอง

Visitors: 4,773