หลักสูตรการทำงานร่วมกับทุก Gen ด้วยหลัก DISC

หลักสูตร การทำงานร่วมกับทุก Gen ด้วยหลัก DISC

เนื่องจากแต่ละองค์กรมีบุคลากรที่แตกต่างทางด้านอายุ ภาษา ความสามารถ จึงก่อให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา

เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

Visitors: 4,774