Leader ship

Leader ship

         หัวหน้างานแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งทางด้านการบริหารงานและบริหารบุคคล จึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ด้วยการยอมรับอย่างจริงใจจากผู้อื่น นั่นหมายถึงว่าสามารถเป็นทั้งหัวหน้างานที่ดีและเป็นผู้นำที่ดีในเวลาเดียวกัน เมื่อหัวหน้างานมีสภาวะการเป็นผู้นำที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การดำเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นผู้สามารถขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่คณะให้ลุล่วงด้วยดีตามหลักวิชาการ และในฐานะผู้นำที่ดีที่ได้รับการยอมรับ เชื่อฟัง และปฏิบัติทำตามคำสั่งจากผู้นำหรือหัวหน้างานนั่นเอง

Visitors: 4,774