บริษัท เอ็ม แอล ที เซ็นเตอร์ จำกัด

ให้บริการหลักประกอบด้วย

1. การจัดอบรมและพัฒนา (Training & Development)   แบบ In-House Training และ Public Training ในรูปแบบใหม่ เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และบทบาทสมมติเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อบุคคลากรของท่านตลอดไป

2. การจัดกิจกรรม Team Building   กิจกรรม Team Buildingเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ นำมาซึ่งการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานส่งผลให้องค์กรมีความราบรื่นในการบริหารงาน

3.การให้คำปรึกษา (Consulting)   ทั้งภาครัฐและเอกชนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงทำงานผ่านหลักแนวคิดทางวิชาการการวิจัยและค้นคว้าเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์การและการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานภายใน

4. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการ (Design Couse Outline)   เรายินดีออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ตามความต้องการของลูกค้า เพราะเราถือว่าความต้องการของลูกค้าสำคัญที่สุด

 บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ฟรี (Free Training and Consulting)

ยินดีให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย                                       ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา

                                          www.mlt-center.com

Visitors: 33,668