หลักการและเหตุผล
การกำหนดเป้าหมายขององค์กร และทิศทางในการทำงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร สามารถรับทราบ เข้าใจเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วยกันเพื่อองค์กร
OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดในการบริหารงาน ที่เริ่มเข้ามาและนิยมใช้กันมากขึ้นในหลายองค์กร OKRs มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร ทำให้หลายองค์กรนำ OKRs เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) ของ OKRs – KPIs
2. เพื่อให้เรียนรู้แนวคิด OKRs (Objective and Key Results) ในการบริหารจัดการผลงานสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อให้ทราบแนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการนำ OKRs มาปรับใช้ในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความหมายวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
3. ความหมายและประโยชน์ ของ OKRs
• Objectives and key results (OKR) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
ความแตกต่าง ระหว่าง OKRs กับ KPIs
4. OKR กับการบริหารจัดการผลงานสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการจัดทำ Objective ขององค์กร
การสร้างผลลัพธ์หลักKey Result ขององค์กร
การสร้าง Key Result ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
หลักการในการประเมิน OKRs
• OKRs กับ การทำงานแบบ agile
การบริหาร OKRs กับการบริหารจัดการผลงาน
การบริหาร OKRs กับการมีส่วนร่วมในเป้าหมายองค์กร
การบริหาร OKRs กับการวางแผน การควบคุม
การบริหาร OKRs กับประเมินผลความคืบหน้า

 

รูปแบบการอบรม
บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 40%
• Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง 40%
ตัวอย่าง / กรณีศึกษา , ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม 20%อบรมสัมมนา ตามรูปแบบที่องค์กรกำหนด

Visitors: 34,446